Home

Stowarzyszenie Wielkopolska Grupa Sportów Wodnych „KILWATER” od momentu powstania w roku 2012 jest klubem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających upowszechnianiu sportu motorowodnego, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa. Klub swoim działaniem wspiera również integrację osób niepełnosprawnych. Jest organizatorem zawodów sportowych oraz uczestniczy w imprezach i zawodach krajowych i zagranicznych związanych z wodą. Organizuje kursy, szkolenia, treningi i zgrupowania dla zawodników, szkoleniowców, instruktorów, ogółu członków Klubu i innych osób niezrzeszonych. Współdziała w zakresie rozwoju dyscypliny z firmami, szkołami oraz z właściwymi instytucjami i organizacjami, Rozwija kontakty z podobnymi organizacjami wodniackimi w kraju i za granicą. Czuwa nad zachowaniem należytego poziomu moralnego członków, zawodników. Współpracuje z harcerstwem. Popularyzuje sporty wodne w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych.